Selecteer een pagina

Terms and conditions

Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1:
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de gebruiksinstructies van zowel de huurscooter als het ART goedgekeurde antidiefstal slot.

Artikel 2:
De huurscooter is WA verzekerd. Bij aflevering van de scooter ontvangt huurder de kentekenpapieren, de groene kaart en een Europees schadeformulier. Huurder is aansprakelijk voor het verlies van bij de huurscooter horende documenten en zaken, zoals kentekenpapieren, groene kaart, schadeformulier, kettingslot en eventueel meegeleverde accessoires. Bij diefstal van de scooter dient de huurder de sleutel van de scooter en de sleutel van het slot bij verhuurder te retourneren. Indien dit niet gebeurd is de verhuurder aansprakelijk voor het verlies van de scooter.

Artikel 2b:
Om een claim in te dienen tegen de extra verzekeringsdekking voor letsel en/of schade aan persoonlijke bezittingen moeten het Europese schade formulier, getuigenverklaringen en een politie rapport beschikbaar worden gesteld aan Scoot Amsterdam.

Artikel 3:
Huurder/Bestuurder wordt geacht minimaal 18 jaar oud te zijn en dient zich te legitimeren met een geldig rijbewijs (minimaal AM). Verhuurder wordt in de gelegenheid gesteld om hiervan en/of van een geldig identiteitsbewijs een kopie te maken.

Artikel 4:
Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels en zich daaraan te houden. Verkeersovertredingen en daaruit voortvloeide kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5:
Huurder dient voor aanvang van de huurperiode het totale bedrag van de overeenkomst, inclusief borg, te hebben voldaan aan verhuurder. De borg ontvangt huurder terug na de huurperiode indien de huurscooter in eenzelfde staat wordt terugbezorgd als bij de aflevering. De verhuurder heeft het recht eventuele schade te verrekenen met de borg. Indien het schadebedrag hoger is dan de betaalde borg, dan wordt huurder ook voor dit restant bedrag aangesproken.

Artikel 6:
De scooter wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Gedurende het gebruik is de brandstof voor eigen rekening van de huurder. Huurder dient de scooter met een volle brandstoftank terug te bezorgen. Indien de scooter niet met een volle brandstoftank wordt ingeleverd, mag verhuurder €15,- aan brandstofkosten in rekening brengen.

Artikel 7:
Het huren van een huurscooter van Scootamsterdam.nl geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de huurperiode aan huurder, bestuurder en bijrijder daarvan, en aan derden ten gevolge van enige schade en/of defect van het gehuurde.

Artikel 8:
Bij parkeren dient huurder te allen tijde de scooter vast te zetten met het meegeleverde ART goedgekeurde antidiefstal kettingslot (aan een vast punt zoals een lantaarnpaal of fietsenrek). De huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging, volgens de bij de aflevering gekregen instructie.

Artikel 9:
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade aan het gehuurde, ongeacht hoe de schade is veroorzaakt, toegebracht of ontstaan en ongeacht of dit de schuld is van de huurder of van derden. Bij schade is huurder verplicht de verhuurder direct in kennis te stellen en ter plekke een schadeformulier in te vullen. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij schade wordt huurder aansprakelijk gesteld voor de uit de schade voortvloeiende kosten van herstel en/of kosten van vervanging van beschadigde onderdelen. Bij diefstal of vermissing is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de huurscooter. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. Indien een derde de schade heeft veroorzaakt geldt het volgende: het schadebedrag dat reeds door huurder is voldaan wordt aan huurder gerestitueerd zodra de derde de volledige schade aan Scootamsterdam.nl heeft betaald.

Artikel 10:
Mocht zich tijdens de huurperiode een defect aan de scooter voordoen, dan neemt huurder direct contact op met de verhuurder om dit defect te melden. De defecte scooter mag niet onbeheerd achtergelaten worden. Indien verder rijden niet mogelijk is, dan wordt een vervangende scooter ingezet, mits deze beschikbaar is en mits het defect buiten toedoen van de huurder is ontstaan. Als geen vervangende scooter beschikbaar is, heeft huurder recht op restitutie van dat deel van de huursom dat de waarde van de ongenoten huurperiode vertegenwoordigt.

Artikel 10a:
Verhuurder behoudt het recht bij calamiteiten een scooter van een ander merk en/of model in te zetten dan vooraf is gereserveerd en/of in de huurovereenkomst is overeengekomen. Een vervangende beschikbare scooter kan afwijken van het in de overeenkomst vermelde gehuurde.

Artikel 11:
Zowel bij de aflevering als bij de teruggave van de huurscooter wordt de staat van de scooter door huurder en verhuurder samen bekeken. Mocht huurder bij de aflevering enige punten in de staat van de scooter opmerken, dan meldt huurder dit direct of uiterlijk voor de in ontvangstname van de sleutel.

Artikel 12:
Het is huurder uitdrukkelijk verboden om:
1 –  De scooter te besturen na gebruik van drugs, alcohol of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
2 –  De scooter te gebruiken in wedstrijdverband, in welke vorm dan ook;
3 –  Buiten de toegankelijke fietspaden en op onverharde ondergrond te rijden (uitgezonderd de bromscooter binnen de bebouwde kom die op de rijbaan moet rijden);
4 –  De scooter te besturen met twee of meer bijrijders. De scooter is bestemd voor twee opzittenden: één bestuurder en één passagier;
5 –  De scooter aan derden in gebruik of onderhuur af te staan;
6 –  Aan de scooter te sleutelen of wijzigingen aan/op de scooter aan te brengen;
7 –  De wettelijke verkeersregels te overtreden.

Indien huurder zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde verboden, vervalt direct de beperking van zijn/haar eigen risico (indien huurder dit heeft afgekocht), zonder restitutie van het afkoopbedrag.

Artikel 13:
Huurder wordt geacht op een verantwoorde manier om te gaan met het gehuurde. Bij vermeend misbruik is verhuurder te allen tijde gerechtigd het gehuurde in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 14:
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden waarbij, volgens de beoordeling van de verhuurder, de veiligheid van de huurder in gevaar komt de reservering te annuleren, zonder kosten wederzijds.

Artikel 15:
Bij vroegtijdige reservering, tot en met 30 dagen vooraf, geldt een aanbetaling van 25% van de totale huursom (exclusief borg).

Artikel 16:
Annulering van de reservering/huurovereenkomst door de huurder dient minimaal 72 uur vooraf te worden ingediend. Indien huurder minder dan 72 uur van tevoren annuleert, wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

Artikel 17:
Wanneer het gehuurde niet binnen de afgesproken tijd wordt terugbezorgd mag verhuurder (tenzij anders besproken) vanaf 20 minuten tijdsoverschrijding het volgende dagdeel aan de huurder in rekening brengen. Bij een vroegtijdige terugbezorging vindt er geen teruggave plaats van (een deel van) de huursom.